Učební plán
Agropodnikání
Název ŠVP Agropodnikání Plasy
Kód a název vzdělávacího programu 41-41-M/01 Agropodnikání
Platnost od 1. 9. 2014 počínaje prvním ročníkem

 

  Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 32 35 33 33 133
a) základní předměty  
Český jazyk a literatura 4 3 4 3 14
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Dějepis 1 - - - 1
Hospodářský zeměpis 2 - - - 2
Občanská nauka - 1 1 1 3
Fyzika 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Informační a komunikační technologie 2 2 - - 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Právo - - 2 - 2
Biologie 4 2 - - 6
Chemie 3 3 - - 6
Základy mechanizace 2 2 2 - 6
Pěstování rostlin - 3 3 4 10
Chov zvířat - 3 3 4 10
Ekonomika a podnikání - 2 2 3 7
Bankovnictví a finance - - - 2 2
Motorová vozidla T - 2 - - 2
Zpracování zeměd. produktů - - - 2 2
Praxe 2 2 - - 4
Písemná a elektron. komunikace 2 - - - 2
Motorová vozidla B - - 1 - 1
Ochrana rostlin - - - 2 2
Účetnictví - - 2 2 4
b) výběrové předměty  
Cvičení z matematiky       2*) 2*)
Konverzace v CJ - 2 2 2*) 6*)
Informatika - - 3*) - 3*)
Myslivost - - 3*) - 3*)
Praxe (týdny)  
Učební 1 2 2 2 -
Odborné - - 2 - -
Individuální 1 2 2 1 -

Vysvětlivky: *) – žák si volí jeden z předmětů