Učební plán
Obchodní akademie
Název ŠVP Obchodní akademie Plasy
Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání čtyřleté denní
Způsob ukončení maturitní zkouška
Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce
Platnost od 1. 9. 2014 počínaje prvním ročníkem

 

  Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné a volitelné vyučovací předměty 32 31 33 33 129
Český jazyk a literatura 4 3 4 3 14
První cizí jazyk 3 3 3 3 12
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 1 - - - 1
Hospodářský zeměpis 2 - - - 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 - - - 2
Zákl. přírodních věd 2 - - - 2
Zbožíznalství 2 - - - 2
Ekonomika 3 3 2 2 10
Účetnictví - 3 3 4 10
Statistika - 2 - - 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 - 6
Informatika - - 2*) - 2*)
Počítačová grafika - - - 1*) 1*)
Písemná a elektronická komunikace 2 2 2 - 6
Úvod do designu 1 - - - 1
Právo - - 2 - 2
Správní právo - - - 2 2
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8)
Daně - - 2 - 2
Ekonomie - - - 3 3
Ekonomická cvičení - - - 2 2
Bankovnictví a finance - - - 2 2
Konverzace v CJ - 2 2 2**) 6**)
Technika cestovního ruchu - 2 2*) - 2*)
Cvičení z matematiky - - - 2**) 2**)
Hotelnictví v anglickém jazyce - - - 1*) 1*)
Odborná praxe (týdny) 1 2 2 1 6 týdnů
           

 Vysvětlivky: *) žák si volí předmět podle zaměření,

**) žák si volí předmět ve 4. ročníku