AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
O škole
Pozvánka na den otevřených dveří

První den otevřených dveří na naší škole pro školní rok 2018/2019 proběhne v sobotu 11.11.2017 od 9:00 do 12:00 v budově SOŠ pro obory agropodnikání, obchodní akademie, veterinářství a v budově gymnázia pro obory čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium.

Další termíny dnů otevřených dveří budou v pátek 19.1.2018 a 26.1.2018 vždy od 14:00 do 16:00.

Zájemci o studium a jejich rodiče se seznámí s prostředím školy a s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Pro zájemce o studium budeme před přijímacími zkouškami pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Ing. Miloslav Ouda

alt

 
Naše škola je škola vašeho regionu

 

 

 

Střední škola v Plasích nabízí žákům základních škol pestrou nabídku maturitních oborů

 

  • Žákům pátých tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků a počítačů.

 

  • Ve čtyřletém gymnáziu nabízíme individuální volbu předmětů od ruského a italského jazyka po deskriptiní geometrii. 

 

  • Na odborné škole je možno studovat obor obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku. 

 

  • Studenti agropodnikání mají přímou vazbu na německé farmy a obor veterinářství je určen pro milovníky zvířat.

 

  

 I. Základní cíl:
• Poskytnout žákům kvalitní základy odborného i všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro schopnost dalšího vzdělávání, komunikace mezi lidmi a uplatnění v životě
• Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cíle:

1. Vzdělávací program školy
• Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacích programů studijních oborů agropodnikání , veterinářství , obchodní akademie, gymnázia čtyřletého, gymnázia osmiletého v rozpracovaných  tematických plánech školy do jednotlivých předmětů.
• Při plněni vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formováni osobnostních rysů a mravních vlastnosti žáků.

2. Klima školy
• Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení  a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými
• Dále rozvíjet vztah ke škole, který je dán podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí.

3. Organizace školy
• Respektovat vypracovaný Školní řád, v případě potřeby ho inovovat, aby odpovídal skutečným potřebám školy.
• Při vlastním organizováni prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů apod.).

4. Mimotřídní a zájmová činnost
Mimotřídní a zájmová činnost musí byt přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Uplatní se především ve volnočasových aktivitách Domova mládeže

5. Škola a veřejnost
• Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích děti. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací (též od rodičů ke škole).
• Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby, které je škola oprávněna v rámci Doplňkové činnosti pro veřejnost provozovat.